Reklamační řád BOTAS a. s. v likvidaci

(Vyřizování vad na zboží)

Úvod

 

Reklamační řád uvádí postup zákazníka a společnosti BOTAS a. s. v likvidaci /dále jen BOTAS a. s./ v případě, že se na zboží, které BOTAS a. s. prodává, vyskytnou vady.

Zákazník by při výběru zboží měl řádně zvolit druh výrobku, jeho parametry tak, aby odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel jeho využití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování. Zboží dobře zvolené je předpokladem naplnění jeho užitné hodnoty a účelu.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost pravidlům užívání koupeného zboží. Je nutné zvážit všechny skutečnosti nepříznivě ovlivňující funkčnost a životnost výrobku, jako je například nadměrná intenzita využití výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.

Správná a pravidelná údržba je podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti. Nesprávná údržba vede ke zkrácení životnosti výrobku a snižuje jeho účelnost. BOTAS a. s. ke zboží přibaluje návod na údržbu zboží včetně jeho specifického popisu. Jsou na něm uvedeny všechny důležité informace, s nimiž by se zákazník měl seznámit před koupí zboží. K řádné péči a údržbě zboží je třeba využít vhodné přípravky a prostředky.

Vyřizování reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, zákazník má právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného a nekvalitního materiálu nebo nedodržení správné technologie případně se může jednat o nevhodné konstrukční řešení. Změna zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávným používáním nebo nevhodnou údržbou, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno a nebo v důsledku poškození uživatelem či třetí osobou, není vadou. V případě, že zákazník uplatní právo z odpovědnosti za vady řádným způsobem, je vedoucí podnikové prodejny nebo zaměstnanec pověřený vyřizováním reklamací povinen o reklamaci rozhodnout ihned nebo ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje taková, kdy reklamované zboží je dodáno kompletně a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží čisté, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. BOTAS a. s. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tato lhůta platí i v případě neuznání reklamace. Vedoucí podnikové prodejny nebo pracovník pověřený vyřizováním reklamací může ve zvláštních případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Reklamaci zákazník uplatňuje v reklamačním oddělení BOTAS a. s. v likvidaci ve Skutči (viz kontakty). Zákazník může reklamaci uplatnit osobně případně poštou. Zákazník je povinen prokázat, že reklamované zboží koupil přímo od BOTAS a. s. Toto prokazování se provádí zpravidla nákupním dokladem nebo jiným věrohodným způsobem. Vedoucí podnikové prodejny nebo pracovník pověřený vyřizováním reklamací je povinen zákazníkovi vydat potvrzení, že právo z odpovědnosti za vady uplatnil, doba kdy byla reklamace uplatněna, způsob řešení reklamace, jakož i provedení případné opravy a dobu jejího trvání. Jakmile zákazník uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pracovníkem vyřizujícím reklamaci.

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. BOTAS a. s. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně včas a řádně odstraněna. BOTAS a. s. je povinna odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo pracovník pověřený vyřizováním reklamací a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou). Není-li oprava vzhledem k povaze vady vhodná, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jiné zboží ). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jiné zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud: - reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, - zákazník nemůže opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet neodstranitelných vad na zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jiné zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

BOTAS a. s. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti BOTAS a. s. popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Rozpor s kupní smlouvou, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, je BOTAS a s. povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jiné zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Tento reklamační řád nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023