FB SOUTĚŽ O BOTASKY

| CategoryMedia

Další Facebooková BOTAS soutěž je tady a pravidla jsou velice jednoduchá. 😊

Image soutěž o botasky

Abyste se stali výhercem botasek Botas Authentic dle vlastního výběru, stačí být nejblíže správné odpovědi na otázku: „Jaká je normovaná spotřeba všech nití na výrobu 1 páru botasek? Platí pro modely z kolekce BOTAS AUTHENTIC CLASSIC (kromě 05C JIN JANG) velikosti EUR 42. Rozměr uvádějte v cm.“

K tomu splň takový ty běžný pravidla 😊

 1. Odpověz na otázku pod soutěžní příspěvek.
 2. Buď fanouškem FB stránky Botas.
 3. Dej like soutěžnímu příspěvku.
 4. Klidně to sdílej.

Soutěž bude probíhat ve dnech 26. 10. — 2. 11. 2022 do 24:00 hod. na facebookové stránce BOTAS https://www.facebook.com/Botascz/. Na základě komentáře, který bude nejblíže správné odpovědi, vybereme 3. 11. 2022 jednoho výherce, kterého zveřejníme pod tento příspěvek.

 

Pravidla facebookové BOTAS soutěže - Soutěž o botasky

 1. Vyhlašovatel a organizátor propagační akce

BOTAS a.s., Smetanova 842, 53973 Skuteč, IČO: 00013595 je pořadatelem a vyhlašovatelem akce Soutěž o botasky, v rámci které může účastník získat odměnu v podobě jednoho páru bot z kolekce BOTAS Authentic dle vlastního výběru (dále jen „akce“).

Podmínky účasti v akci a získání odměny se řídí pravidly uvedené v příspěvku.

 

 1. Doba trvání soutěže

26. 10. – 2. 11. 2022 včetně uvedených dnů.

 

 1. Zájemci a způsob přihlášení

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.

Zájemci o akci registrují svůj zájem o účast splněním podmínek a vložením komentáře pod soutěžní příspěvek, publikovaný 26. 10. 2022 na facebookové stránce BOTAS, nejpozději 2. 11. 2022 do 24:00.

Vložením komentáře účastník potvrzuje zájem o účast v akci a bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazuje právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci účastníka.

 

 1. Výherce soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je splnit pravidla soutěže uvedená v soutěžním příspěvku na Facebookové stránce Botas. Výhercem se stává ten, kdo bude nejblíže správné soutěžní odpovědi. V případě více správných odpovědí bude výherce vylosován týmem Botas.

 

 1. Pravidla příspěvků

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, navádějící k nemravnému či rizikovému chování anebo z jiného důvodu pro soutěž nevhodné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Organizátor rovněž žádá účastníky, aby v příspěvcích neuváděli své identifikační údaje.

Každý soutěžící smí soutěžit pouze jednou. Pokud organizátor soutěže zjistí, že soutěžící se zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže.

 

 1. Zpracování osobních údajů

Registrací v akci dle podmínek těchto pravidel uděluje každý účastník organizátorovi a vyhlašovateli akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na FB za účelem prověření jeho platné účasti v akci, předání a realizaci výhry.

Správcem osobních údajů je organizátor. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

Účastník dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména pak souhlas s použitím obsahu na facebookovém profilu pro obchodní a marketingové účely správce.

 

 1. Výhra

Vybraný výherce vyhrává 1 pár botasek Botas Authentic dle vlastního výběru z aktuální nabídky uvedené na e-shopu www.botas.cz.

 

 1. Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce BOTAS. Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do 7 dnů od jejího sdělení organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

Akce se řídí právním řádem České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci zúčastněných společností, ani jejich rodinní příslušníci. Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na změnu pravidel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této akce anebo akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na facebookové stránce BOTAS.

 

Ve Skutči dne 26. října 2022