akcie BOTAS - 2. dodatečná lhůta

| KategorieMédia

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 214 obchodního zákoníku:

 

Představenstvo společnosti BOTAS a.s., IČO: 00013595, se sídlem Skuteč, Smetanova 842, PSČ 539 73, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 148 (dále jen "Společnost"), v návaznosti na usnesení mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 17. prosince 2013, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře BENAL s.r.o., tímto podle § 214 obchodního zákoníku vyzývá všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti odlišné od hlavního akcionáře, kteří jimi byli ke dni přechodu akcií, a kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností k poskytnutí protiplnění ani v dodatečné lhůtě podle § 183l obchodního zákoníku (dále jen „Dosavadní akcionáři“), aby tak učinili v dodatečné přiměřené lhůtě určené společností podle § 214 obchodního zákoníku (a zároveň v souladu s § 387 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech) v termínu od 23. dubna 2014 do 10. května 2014.

Protiplnění bude poskytnuto Dosavadním akcionářům po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů.

Akcie je možné předložit a o výplatu protiplnění požádat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO: 27758419, tel.: 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin nebo od 13:00 do 16:00 hodin.

Při předávání akcií se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti; právnické osoby se navíc prokáží originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího tří měsíců). V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupci akcionáře dále doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě, že bude prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli, pokud Dosavadní akcionář neprokáže, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva.

Nepředloží-li Dosavadní akcionáři své účastnické cenné papíry společnosti ani ve výše uvedené dodatečné přiměřené lhůtě, budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné.

 

Představenstvo společnosti BOTAS a.s.