akcie BOTAS - 1. dodatečná lhůta

| KategorieMédia

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 183l obchodního zákoníku:

 

Představenstvo společnosti BOTAS a.s., IČ 000 13 595, se sídlem Skuteč, Smetanova 842, PSČ 539 73, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 148 (dále jen "Společnost"), v návaznosti na usnesení mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 17. prosince 2013, dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, společnost BENAL s.r.o., tímto vyzývá všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti odlišné od hlavního akcionáře, kteří jimi byli ke dni přechodu akcií (dále jen „Dosavadní akcionáři“), a kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností k poskytnutí protiplnění, aby tak učinili v dodatečné lhůtě určené Společností dle § 183l  odst. 6 obchodního zákoníku (a zároveň v souladu s § 387 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech) v termínu od 26. března 2014 do 11. dubna 2014.

Protiplnění bude poskytnuto Dosavadním akcionářům po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů.

Akcie je možné předložit a o výplatu protiplnění požádat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod.

Při předávání akcií se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti; právnické osoby se navíc prokáží originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího tří měsíců). V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupci akcionáře dále doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě, že bude prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli, pokud Dosavadní akcionář neprokáže, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva.

Nepředloží-li Dosavadní akcionáři své účastnické cenné papíry Společnosti ve výše uvedené dodatečné lhůtě, bude představenstvo Společnosti postupovat dle § 214 odst. 1 až odst. 3 obchodního zákoníku ve znění platném k datu usnesení valné hromady.

 

Představenstvo společnosti BOTAS a.s.